Aplikasaun Telemóvel

Aplikasaun telemóvel Hamutuk suporta asaun koletiva hodi hadi’a rezultadu nustrisaun.

Aplikasaun ida ne’e dezeñu hodi fó apoiu ba interaksaun entre organizasaun sira, no membru komunidade sira, hasa’e interaksaun mensajen kona-ba mudansa hahalok no sosial, monitoriza progresu, halibur dadus relevante; no ajuda kolaborasaun entre organizasaun laran no entre parseiru sira seluk.

Aplikasaun ne’e disponivel ba no uza hosi parseiru sira iha Dili no Manufahi. Ne’e inklui:

  • Kalendáriu Hamutuk
  • Chat Hamutuk
  • Biblioteka Rekursus Hamutuk
  • Konteudu kona-ba setór espesīfiku komunikasaun mudansa hahalok no sosiál ba parseiru sira hodi fahe ba membru komundade sira, no
  • Kapasidade atu rejistu dadus no informasaun hodi sukat progresu

Aplikasaun ne’e bele funsiona iha modu online no offline, uza husi parseiru sira iha terenu ne’ebé ligasaun internet limitadu ka rekursu organizasonál limitadu.