Estatístika

Estatístika Hamutuk hatudu dadus ne’ebé relevante no informasaun kona-ba atividade parseiru sira nian iha Timor-Leste. Informasaun sira ne’e akumula husi kalendáriu no programa sira.

Estatístika intende atu informa Governu Timor-Leste no parseiru organizasaun sira kona-ba atividade nutrisaun-espesífiku no nutrisaun-sensitivu, lakuna sira iha terenu, alkansa atividade sira iha setór hotu-hotu, no progresu Hamutuk nian iha asaun koletivu. Aleinde ne’e, estatístika tulun organizasaun sira iha sira-nia prosesu relatóriu liu-husi fornese informasaun kona-ba sira-nia atividades.